image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Národní plán doučování NPD

Národní plán doučování NPD

„Na naší škole probíhá v období leden–srpen 2022 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU)“

 

MSMT.jpgNPO.png NextGenerationEU.png

 

 

 Plakát ke stažení zde:

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY.pdf

 

NPD_rozpis_doučovatel_ročník.pdf

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Co se rozumí pod pojmem doučování?

Pojem „doučování“ představuje obecně formu pomoci žákům, kteří mají z různých důvodů učební problémy, nestačí tempu školního vyučování nebo dosahují slabších studijních výsledků, zejména těm, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

Doučování patří do činnosti školy, neboť vede k uskutečnění činností definovaných v § 2 odst. 2 školského zákona. Organizace a práce se studentem při doučování je ovšem odlišná od práce učitele v rámci výuky. Nenahrazuje výuku ve škole, ale doplňuje ji a prohlubuje v závislosti na individuálních potřebách žáka, a to nejen ve vztahu k probírané látce, ale také k osvojení návyku samostatného studia, pravidelné přípravy a dalších kompetencí, které jsou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školní docházky.

Doučování ve smyslu Národního plánu doučování není standardní činností pedagogického pracovníka, která je obsahem druhu práce „učitel“ nebo „vychovatel“. Jedná se o činnost, která je nad rámec sjednaného druhu práce, proto je také s doučujícími uzavírána dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, ve které je druh práce specifikován. Jedná se sice o aktivitu obdobnou pedagogické intervenci, liší se ale co do účelu a rozsahu – není vázána pouze na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nejedná se o činnost na základě vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Doučování v rámci Národního plánu doučování slouží specificky pro doplnění vzdělávacích ztrát způsobených přerušením prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

 Kterých škol se doučování týká?

Doučování se aktuálně týká základních a středních škol zřizovaných obcemi, kraji, svazky obcí. Soukromé a církevní školy bude MŠMT informovat do konce února 2022.

Kdo ve škole vybere žáky, kteří potřebují doučování?

Rozhodnutí o poskytnutí podpory v podobě doučování je v kompetenci ředitele školy. Způsob výběru je rovněž v kompetenci ředitele školy. Při výběru žáků by měli spolupracovat třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů s pracovníky školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog). K výběru využijte kritéria usnadňující identifikaci žáků pro doučování https://doucovani.edu.cz/files/doucovani-kriteria-pro-vyber-zaku-leden-2022.pdf

Kde je doporučeno doučování realizovat? Musejí být rodiče informováni předem o místě, pokud jím nebude škola?

Předpokládá se, že doučování bude probíhat v prostorách školy. Z přidělených prostředků nelze hradit např. pronájmy prostor. Pokud bude doučování probíhat v jiných prostorách, musejí o tom být rodiče informováni. Obecně je nutné zákonné zástupce žáků informovat o možnostech doučování, jeho přínosu pro žáky a organizačním zajištění.

 Existuje nějaká spodní nebo horní hranice počtu žáků v doučovací skupině či počtu hodin, kdy je žák doučován?

Nejsou omezeny počty žáků v doučovací skupině ani počty hodin, kdy je žák doučován. Doučování má možnost si škola přizpůsobit své i žákově individuální situaci – tak, aby bylo (pro žáky a školu) co nejefektivnější. Důležité je, aby byl dodržen hlavní smysl a cíl Národního plánu doučování: zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky a zajistit přednostní doučování těm žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Při organizaci aktivit je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy.

 V čem se liší aktuální Národní plán doučování (od ledna 2022) od toho, které probíhalo na podzim 2021?

Aktuální doučování, resp. doplňkový vzdělávací program navazuje na NPD, který probíhal na podzim loňského roku, s několika rozdíly. Podzimní doučování bylo financováno ze státního rozpočtu ČR, projekt se oficiálně jmenoval „Národní plán podpory návratu žáků do škol“. Nyní doučování probíhá v rámci Národního plánu obnovy, který je financován Evropskou unií, konkrétně z fondu Next Generation EU – z toho plynou i další podmínky, které byly upřesněny: nově z těchto financí lze uskutečňovat pouze doučování, již ne socializační aktivity, zato ovšem pro žáky všech ročníků základních a nově i středních škol a konzervatoří (na podzim ze středních škol mohli být z projektu doučováni jen žáci závěrečných ročníků).