image

Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola

Mateřská škola

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice pro školní rok 2012/2013
Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34, § 165 odst. 2 písm. b) a§ 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu se stanovenými kritérii, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice takto:

Seznam uchazečů

Pořadí uchazeče Pořadové číslo uchazeče Výsledek řízení 

Poznámka

 • 1. 04 přijat/a V termínu dle žádosti
 • 2. 15 přijat/a V termínu dle žádosti
 • 3. 01 přijat/a V termínu dle žádosti
 • 4. 03 přijat/a V termínu dle žádosti
 • 5. 12 přijat/a V termínu dle žádosti
 • 6. 11 přijat/a V termínu dle žádosti
 • 7. 10 přijat/a V termínu dle žádosti
 • 8. 14 přijat/a V termínu dle žádosti
 • 9. 13 přijat/a V termínu dle žádosti
 • 10. 16 přijat/a V termínu dle žádosti
 • 11. 09 přijat/a V termínu dle žádosti
 • 12. 05 nepřijat/a Září 2013/zápis 2013
 • 13. 06 nepřijat/a Září 2013/zápis 2013
 • 14. 02 nepřijat/a Září 2013/zápis 2013
 • 15. 08 nepřijat/a Zápis 2013
 • 16. 07 nepřijat/a Zápis 2013

V Šumavských Hošticích dne: 14. května 2012     

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice Mgr. Petra Vaňková stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
I. 
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.
II. 
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
Kritérium Bodové ohodnocení
Doba podání přihlášky (opakované podání žádosti) 1 rok 1
 2 roky 2
 3 roky 3
Trvalý pobyt dítěte * Trvalý pobyt v obci 3
 Trvalý pobyt ve smluvních obcích 3
 Trvalý pobyt mimo spádovou oblast 1
Věk dítěte ** 3 roky 1
 4 roky 2
 5 let 3
Individuální situace dítěte Mateřskou školu navštěvuje sourozenec 2
 Dítě se hlásí k celodennímu provozu 1
 Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami 3
* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III. 
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice