image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Výroční zprávy o činnosti obce - poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

 

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
  Úterý   13:00 - 16:00
  Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Čtvrtek   13:00 - 15:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - +420 388 421 134
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@sumavskehostice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Šumavské Hoštice, Šumavské Hoštice 9, 384 71 Šumavské Hoštice, případně faxem na číslo +388 421 134.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý   13:00 - 16:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Čtvrtek   13:00 - 15:00

Telefonické podání: pevná linka - +420 388 421 134
Poštou na adresu Obecní úřad Šumavské Hoštice, Šumavské Hoštice 9, 384 71 Šumavské Hoštice
Elektronicky na e-mail: obec@sumavskehostice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: vp2ba6a
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Šumavské Hoštice, Šumavské Hoštice 9, 384 71 Šumavské Hoštice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

ve smyslu Zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování informací na základě žádosti (písemné) je prováděno za úhradu. Výše úhrady za poskytnutí informace se stanoví dle podkladů poskytnutých pracovníkem vyřizujícím žádost dle tohoto sazebníku :

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se za každou započatou hodinu)

200,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) - černobílá

                                                                - barevná

3,00 Kč

5,00 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie, telefon, ...)

50,00 Kč

ostatní náklady (např. cestovné, poštovní služby, ....)

dle skutečně vynaložených nákladů

Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování v hotovosti v kanceláři OÚ nebo bezhotovostně platbou na účet obce před podáním informace na základě písemné výzvy. Uhrazení nákladů je podmínkou poskytnutí požadované informace.

Formuláře